• စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုကိုပြောင်းလဲပါ မင်းဗထူး

  စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုကိုပြောင်းလဲပါ

  3000 (ကျပ်)
 • ဘဝကိုပြောင်းလဲစေသောအရာများ မင်းဗထူး

  ဘဝကိုပြောင်းလဲစေသောအရာများ

  3000 (ကျပ်)
 • ပြောင်းလဲခြင်းဖြင့်တိုးတက်စေ မင်းဗထူး

  ပြောင်းလဲခြင်းဖြင့်တိုးတက်စေ

  2500 (ကျပ်)
 • ပြန်လည်ရင်ကြားစေ့ရေးနှင့် ဖောက်ထွက်ခြင်းမဟာဗျူဟာ မင်းဗထူး

  ပြန်လည်ရင်ကြားစေ့ရေးနှင့် ဖောက်ထွက်ခြင်းမဟာဗျူဟာ

  5000 (ကျပ်)
 • ဗိုလ်ချုပ်ကြီးပက်တန်၏ တစ်မိနစ်အမှာစကား မင်းဗထူး

  ဗိုလ်ချုပ်ကြီးပက်တန်၏ တစ်မိနစ်အမှာစကား

  3000 (ကျပ်)