• နှစ်ချို့တောင်တန်းကြီးက ငါ့ကိုပန်းနဲ့လှမ်းပေါက်တဲ့နေ့ (ကဗျာပေါင်းချုပ်) တာရာမင်းဝေ

    နှစ်ချို့တောင်တန်းကြီးက ငါ့ကိုပန်းနဲ့လှမ်းပေါက်တဲ့နေ့ (ကဗျာပေါင်းချုပ်)

    12500 (ကျပ်)