• လယ်ကွင်းများ စိုက်ခင်များနှင့်ရိုးမကိုဖြတ်သန်းခြင်း ညိုထွန်းလူ

    လယ်ကွင်းများ စိုက်ခင်များနှင့်ရိုးမကိုဖြတ်သန်းခြင်း

    3000 (ကျပ်)
  • လွင်ပြင်၊ တောင်စဉ်၊ တောင်တန်းများနှင့် ရွက်ကြွေတောသွား တောလား ညိုထွန်းလူ

    လွင်ပြင်၊ တောင်စဉ်၊ တောင်တန်းများနှင့် ရွက်ကြွေတောသွား တောလား

    4500 (ကျပ်)