• အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါ ဒေါက်တာကေ

    အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါ

    3500 (ကျပ်)