• စုန်ဆင်းသွားသောမေတ္တာများ ချမ်းသာထွန်း

    စုန်ဆင်းသွားသောမေတ္တာများ

    2500 (ကျပ်)
  • မေတ္တာကြောင့်သာ မဟုတ်ခဲ့လျှင် ချမ်းသာထွန်း

    မေတ္တာကြောင့်သာ မဟုတ်ခဲ့လျှင်

    3000 (ကျပ်)