တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း (Grade - 10)

 • တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း ဘောဂဗေဒ(သင်ရိုးကုန်လေ့ကျင့်ခန်းနှင့် အဖြေစုံ) Unknow Author

  တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း ဘောဂဗေဒ(သင်ရိုးကုန်လေ့ကျင့်ခန်းနှင့် အဖြေစုံ)

  2200 (ကျပ်)
 • တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း ဓာတုဗေဒ(သင်ရိုးကုန်လေ့ကျင့်ခန်းနှင့် အဖြေစုံ) Unknow Author

  တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း ဓာတုဗေဒ(သင်ရိုးကုန်လေ့ကျင့်ခန်းနှင့် အဖြေစုံ)

  3500 (ကျပ်)
 • တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း အင်္ဂလိပ်စာ(သင်ရိုးကုန်လေ့ကျင့်ခန်းနှင့် အဖြေစုံ) Unknow Author

  တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း အင်္ဂလိပ်စာ(သင်ရိုးကုန်လေ့ကျင့်ခန်းနှင့် အဖြေစုံ)

  3500 (ကျပ်)
 • တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းသင်ရိုးသစ် မြန်မာစာလမ်းညွှန် Unknow Author

  တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းသင်ရိုးသစ် မြန်မာစာလမ်းညွှန်

  3000 (ကျပ်)
 • တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း အင်္ဂလိပ် သင်ရိုးကုန်လေ့ကျင့်ခန်းနှင့် အဖြေစုံ (စနစ်သစ်၊ သင်ရိုးသစ်) Unknow Author

  တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း အင်္ဂလိပ် သင်ရိုးကုန်လေ့ကျင့်ခန်းနှင့် အဖြေစုံ (စနစ်သစ်၊ သင်ရိုးသစ်)

  3500 (ကျပ်)
 • တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း ဇီ၀ဗေဒ မေခွန်းပုံစံသစ် သင်ရိုးကုန် Unknow Author

  တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း ဇီ၀ဗေဒ မေခွန်းပုံစံသစ် သင်ရိုးကုန်

  3000 (ကျပ်)