• ၂၁ရာစု၏ခေါင်းဆောင်မှုစွမ်းအား၂၁ ဇင်ဖြိုးပိုင် (MESI)

    ၂၁ရာစု၏ခေါင်းဆောင်မှုစွမ်းအား၂၁

    5000 (ကျပ်)
  • ပြောင်းလဲတိုးတက်သောစီမံခန့်ခွဲဦးဆောင်မှု ဇင်ဖြိုးပိုင် (MESI)

    ပြောင်းလဲတိုးတက်သောစီမံခန့်ခွဲဦးဆောင်မှု

    5000 (ကျပ်)