• ပြောင်းလဲတိုးတက်သော စီမံခန့်ခွဲဦးဆောင်မှု ဇင်ဖြိုးပိုင် (MESI)

    ပြောင်းလဲတိုးတက်သော စီမံခန့်ခွဲဦးဆောင်မှု

    5000 (ကျပ်)