• ဖြစ်တည်ခြင်း ၀င်းငြိမ်း

  ဖြစ်တည်ခြင်း

  8000 (ကျပ်)
 • ကျွန်တော် ၀င်းငြိမ်း

  ကျွန်တော်

  6000 (ကျပ်)
 • အချစ်နှင့်စစ် ၀င်းငြိမ်း

  အချစ်နှင့်စစ်

  5000 (ကျပ်)
 • အစနဲ့အဆုံး ၀င်းငြိမ်း

  အစနဲ့အဆုံး

  4000 (ကျပ်)
 • ဗမာ့ဟယ်လင် ၀င်းငြိမ်း

  ဗမာ့ဟယ်လင်

  3500 (ကျပ်)
 • ရွှေ ၇၂ ၀င်းငြိမ်း

  ရွှေ ၇၂

  9000 (ကျပ်)
 • ရွှေ ၇၃ ၀င်းငြိမ်း

  ရွှေ ၇၃

  9000 (ကျပ်)
 • ၀မ်းရေးထက်ပင် ခက်ပါသည် ၀င်းငြိမ်း

  ၀မ်းရေးထက်ပင် ခက်ပါသည်

  4500 (ကျပ်)
 • ဇာတ်တူသားစားသူများ ၀င်းငြိမ်း

  ဇာတ်တူသားစားသူများ

  3500 (ကျပ်)
 • အချစ်စစ်အချစ်မှန်ဆိုသည်မှာ ၀င်းငြိမ်း

  အချစ်စစ်အချစ်မှန်ဆိုသည်မှာ

  2500 (ကျပ်)