• ဖက်ဒရယ်မူပေါ်တွင် အခြေခံသော ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတည်ဆောက်ခြင်း ဦးလနန်ဘောက်

    ဖက်ဒရယ်မူပေါ်တွင် အခြေခံသော ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတည်ဆောက်ခြင်း

    10000 (ကျပ်)
  • တိုင်းရင်းသားကချင်လူမျိုးများ အိပ်မက်ကိုထုဆစ်ခြင်း ဦးလနန်ဘောက်

    တိုင်းရင်းသားကချင်လူမျိုးများ အိပ်မက်ကိုထုဆစ်ခြင်း

    8000 (ကျပ်)