• ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခြင်းဆိုင်ရာလမ်းညွှန် သိန်းလွင်(ပြည်ပပို့ကုန်)

    ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခြင်းဆိုင်ရာလမ်းညွှန်

    3000 (ကျပ်)