• ပျားဖွတ်သားထိုး မယားခိုး သော်က

    ပျားဖွတ်သားထိုး မယားခိုး

    2000 (ကျပ်)
  • အမိုက်နောင်တ သိပ်နောက်ကျ... သော်က

    အမိုက်နောင်တ သိပ်နောက်ကျ…

    2000 (ကျပ်)
  • ဆင်သတ်အရပ်ဝေ သော်က

    ဆင်သတ်အရပ်ဝေ

    2000 (ကျပ်)
  • အသံကြောင့် ဖားသေ သော်က

    အသံကြောင့် ဖားသေ

    2000 (ကျပ်)
  • သားရေပေါ်အိပ် သားရေနားစား သော်က

    သားရေပေါ်အိပ် သားရေနားစား

    2000 (ကျပ်)