• ငတိလေးရဲ့ဒိုင်ယာရီ သန့်ရှင်း

    ငတိလေးရဲ့ဒိုင်ယာရီ

    2500 (ကျပ်)