• ကားလ်မက့်စ်ဝါဒ သခင်ဗိုလ်

    ကားလ်မက့်စ်ဝါဒ

    2000 (ကျပ်)