• ဆိုရှယ်လစ်ဝါဒ သခင်စိုး

    ဆိုရှယ်လစ်ဝါဒ

    2000 (ကျပ်)