• လစ်ဘရယ်ဝါဒ ဖြိုးခိုင်လတ်

  လစ်ဘရယ်ဝါဒ

  2500 (ကျပ်)
 • လူ့အခွင့်အရေး (အတွေးအခေါ်နှင့် အယူအဆများ) ဖြိုးခိုင်လတ်

  လူ့အခွင့်အရေး (အတွေးအခေါ်နှင့် အယူအဆများ)

  3000 (ကျပ်)
 • ကလေးအခွင့်အရေး ဖြိုးခိုင်လတ်

  ကလေးအခွင့်အရေး

  2500 (ကျပ်)
 • တရားမျှတမှုအယူအဆများ ဖြိုးခိုင်လတ်

  တရားမျှတမှုအယူအဆများ

  3000 (ကျပ်)
 • အလုပ်သမားအခွင့်အရေး ဖြိုးခိုင်လတ်

  အလုပ်သမားအခွင့်အရေး

  3000 (ကျပ်)