• ကျွန်ုပ်သိသော မူဂျာဟစ်၊ ကိုယ်တွေ့မေယုမြေနှင့် ရိုဟင်ဂျာ ဦးစံထွန်းအောင်

    ကျွန်ုပ်သိသော မူဂျာဟစ်၊ ကိုယ်တွေ့မေယုမြေနှင့် ရိုဟင်ဂျာ

    5000 (ကျပ်)