• လွတ်မြောက်မှုအခြေခံပညာရေး (သို့) အဖိနှိပ်ခံတို့၏ပညာသင်ကြားရေး နောင်ချိုသစ်

  လွတ်မြောက်မှုအခြေခံပညာရေး (သို့) အဖိနှိပ်ခံတို့၏ပညာသင်ကြားရေး

  4000 (ကျပ်)
 • လူ့အခွင့်အရေးနှင့် အာရှတန်ဖိုးအငြင်းအခုံ ကိုထွေး

  လူ့အခွင့်အရေးနှင့် အာရှတန်ဖိုးအငြင်းအခုံ

  2000 (ကျပ်)
 • လူ့အခွင့်အရေးနှင့် ဒီမိုကရေစီ နောင်ချိုသစ်

  လူ့အခွင့်အရေးနှင့် ဒီမိုကရေစီ

  2500 (ကျပ်)
 • ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာနိုင်ငံရေး (ဖူးကိုး၊ လိင်သဘာဝနှင့် ကျူးလွန်ချိုးဖောက်ခြင်း) နောင်ချိုသစ်

  ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာနိုင်ငံရေး (ဖူးကိုး၊ လိင်သဘာဝနှင့် ကျူးလွန်ချိုးဖောက်ခြင်း)

  2500 (ကျပ်)
 • နိုအမ်ချုံစကီး၏ နိုင်ငံရေးအတွေးအခေါ် နောင်ချိုသစ်

  နိုအမ်ချုံစကီး၏ နိုင်ငံရေးအတွေးအခေါ်

  2000 (ကျပ်)
 • ဟားဘားမတ်စ် (လူမှုရေးနှင့် နိုင်ငံရေးအတွေးအခေါ်လေ့လာချက်) နောင်ချိုသစ်

  ဟားဘားမတ်စ် (လူမှုရေးနှင့် နိုင်ငံရေးအတွေးအခေါ်လေ့လာချက်)

  3000 (ကျပ်)
 • မားကီးဒီဆာ့ဒ် (ပြင်သစ်ဒဿနပညာရှင်) နောင်ချိုသစ်

  မားကီးဒီဆာ့ဒ် (ပြင်သစ်ဒဿနပညာရှင်)

  3000 (ကျပ်)
 • လိင်သဘာ၀နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးနှင့် ဥပဒေ နောင်ချိုသစ်

  လိင်သဘာ၀နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးနှင့် ဥပဒေ

  2500 (ကျပ်)
 • ဖော်ဝေးကိုဖတ်ရှုခြင်း နောင်ချိုသစ်

  ဖော်ဝေးကိုဖတ်ရှုခြင်း

  2500 (ကျပ်)
 • ပို့စ်ကိုလိုနီယာယ်အမြင်နှင့် ကဗျာလေ့လာမှုမိတ်ဆက် နောင်ချိုသစ်

  ပို့စ်ကိုလိုနီယာယ်အမြင်နှင့် ကဗျာလေ့လာမှုမိတ်ဆက်

  3000 (ကျပ်)