• ဂျွန်ရောလ်၏တရားမျှတမှုသီအိုရီကိုချဉ်းကပ်ခြင်း မြတ်ကို

    ဂျွန်ရောလ်၏တရားမျှတမှုသီအိုရီကိုချဉ်းကပ်ခြင်း

    2500 (ကျပ်)
  • နိုင်ငံသားဖြစ်မှု မြတ်ကို

    နိုင်ငံသားဖြစ်မှု

    3000 (ကျပ်)