• တန်ခိုးထက်မြက်သည့်ဗုဒ္ဓဂုဏ်တော်များနှင့်ကိုယ်တွေ့ဖြစ်ရပ်များ မင်းသူရိန်

    တန်ခိုးထက်မြက်သည့်ဗုဒ္ဓဂုဏ်တော်များနှင့်ကိုယ်တွေ့ဖြစ်ရပ်များ

    13000 (ကျပ်)