• အသက်ရှည် ဆေးဖက်ဝင် နွယ် မြက် သစ်ပင် မောင်ယဉ်နွယ်

    အသက်ရှည် ဆေးဖက်ဝင် နွယ် မြက် သစ်ပင်

    1500 (ကျပ်)