• ကလေးကျမ်း (ပထမတွဲ) မလေး

  ကလေးကျမ်း (ပထမတွဲ)

  3000 (ကျပ်)
 • မီရှယ်ဖူးကိုး၏လိင်သဘာဝသမိုင်း မလေး

  မီရှယ်ဖူးကိုး၏လိင်သဘာဝသမိုင်း

  3500 (ကျပ်)
 • ဒေမီယံ မလေး

  ဒေမီယံ

  3000 (ကျပ်)