• ငြိမ်းချမ်းရေးအလားအလာ အနောက်ဘက်တံခါးရခိုင်ပြဿနာနှင့်သူတို့ရှုပ်သမျှမြန်မာပြည် လင်းထင်

    ငြိမ်းချမ်းရေးအလားအလာ အနောက်ဘက်တံခါးရခိုင်ပြဿနာနှင့်သူတို့ရှုပ်သမျှမြန်မာပြည်

    3000 (ကျပ်)