• ပြစ်မှုဆိုင်ရာကျင့်ထုံး အထူးနှင့် အထွေထွေဥပဒေများ ကျော်မောင်မောင်

  ပြစ်မှုဆိုင်ရာကျင့်ထုံး အထူးနှင့် အထွေထွေဥပဒေများ

  1500 (ကျပ်)
 • အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေ၊ ပြင်ဆင်ဥပဒေများနှင့် နည်းဥပဒေ ကျော်မောင်မောင်

  အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေ၊ ပြင်ဆင်ဥပဒေများနှင့် နည်းဥပဒေ

  1500 (ကျပ်)
 • လယ်ယာမြေဥပဒေနှင့်နည်းဥပဒ ကျော်မောင်မောင်

  လယ်ယာမြေဥပဒေနှင့်နည်းဥပဒ

  1200 (ကျပ်)
 • ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ပြင်ဆင်ပြဋ္ဌာန်းသည့်ဥပဒေများ ကျော်မောင်မောင်

  ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ပြင်ဆင်ပြဋ္ဌာန်းသည့်ဥပဒေများ

  3500 (ကျပ်)
 • ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေ၊ပြင်ဆင်ဥပဒေနှင့်နည်းဥပဒေများ ကျော်မောင်မောင်

  ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေ၊ပြင်ဆင်ဥပဒေနှင့်နည်းဥပဒေများ

  3000 (ကျပ်)
 • ပြစ်မှုဆိုင်ရာ အယူခံမှု၊ ပြင်ဆင်မှုဥပဒေ၊ စီရင်ထုံးများ ကျော်မောင်မောင်

  ပြစ်မှုဆိုင်ရာ အယူခံမှု၊ ပြင်ဆင်မှုဥပဒေ၊ စီရင်ထုံးများ

  3000 (ကျပ်)
 • အနုညာတစီရင် ဆုံးဖြတ်ခြင်းဥပဒေ ကျော်မောင်မောင်

  အနုညာတစီရင် ဆုံးဖြတ်ခြင်းဥပဒေ

  1000 (ကျပ်)
 • အီလက်ထရောနစ်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရေးဥပဒေနှင့်အီလက်ထရောနစ်ဆက်သွယ်​ဆောင်ရွက်ရေးဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ ကျော်မောင်မောင်

  အီလက်ထရောနစ်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရေးဥပဒေနှင့်အီလက်ထရောနစ်ဆက်သွယ်​ဆောင်ရွက်ရေးဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ

  500 (ကျပ်)
 • မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသော ဆေးဝါးများဆိုင်ရာ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေနှင့် အမိန့်ကြော်ငြာစာများ၊ စီရင်ထုံးများ ကျော်မောင်မောင်

  မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသော ဆေးဝါးများဆိုင်ရာ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေနှင့် အမိန့်ကြော်ငြာစာများ၊ စီရင်ထုံးများ

  3500 (ကျပ်)
 • ၁၉၆၀ ပြည့်နှစ် မြို့ပြဆိုင်ရာငှားရမ်းကြီးကြပ်ရေးအက်ဥပဒေ ကျော်မောင်မောင်

  ၁၉၆၀ ပြည့်နှစ် မြို့ပြဆိုင်ရာငှားရမ်းကြီးကြပ်ရေးအက်ဥပဒေ

  2000 (ကျပ်)
 • ကလေးသူငယ်ဥပဒေနှင့် ကလေးသူငယ်နည်းဥပဒေများ ကျော်မောင်မောင်

  ကလေးသူငယ်ဥပဒေနှင့် ကလေးသူငယ်နည်းဥပဒေများ

  2000 (ကျပ်)
 • သတင်းမီဒီယာဥပဒေနှင့် နည်းဥပဒေ ကျော်မောင်မောင်

  သတင်းမီဒီယာဥပဒေနှင့် နည်းဥပဒေ

  5000 (ကျပ်)
 • နိုင်ငံခြားသုံးငွေစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေ ကျော်မောင်မောင်

  နိုင်ငံခြားသုံးငွေစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေ

  800 (ကျပ်)
 • မြန်မာနိုင်ငံသားဥပဒေနှင့် မြန်မာနိုင်ငံသားဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ ကျော်မောင်မောင်

  မြန်မာနိုင်ငံသားဥပဒေနှင့် မြန်မာနိုင်ငံသားဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ

  500 (ကျပ်)
 • Myanmar Estate Contracts ကျော်မောင်မောင်

  Myanmar Estate Contracts

  7000 (ကျပ်)
 • လောင်းကစားဥပဒေ ကျော်မောင်မောင်

  လောင်းကစားဥပဒေ

  1500 (ကျပ်)
 • ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း အမိန့်ညွှန်ကြားချက်များ ကျော်မောင်မောင်

  ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း အမိန့်ညွှန်ကြားချက်များ

  2000 (ကျပ်)