• လူ့အခွင့်အရေးနှင့် အာရှတန်ဖိုးအငြင်းအခုံ ကိုထွေး

    လူ့အခွင့်အရေးနှင့် အာရှတန်ဖိုးအငြင်းအခုံ

    2000 (ကျပ်)