• မာန်အောင်သားနှင့် ပေါရာဏကထာ စကားဝိုင်း ထွဋ်ခေါင်

    မာန်အောင်သားနှင့် ပေါရာဏကထာ စကားဝိုင်း

    2000 (ကျပ်)
  • တာစိုး ထွဋ်ခေါင်

    တာစိုး

    3000 (ကျပ်)