• ကင်ဆာရောဂါများကိုကာကွယ်တားဆီးပေးနိုင်သော သဘာဝစားစရာများ ဟိန်း(ဘူမိ)

    ကင်ဆာရောဂါများကိုကာကွယ်တားဆီးပေးနိုင်သော သဘာဝစားစရာများ

    1200 (ကျပ်)