• အခြေခံသစ်ခွစိုက်ပျိုးနည်းများနှင့်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်နည်းများ ဥယျာဉ်မှူးတစ်ဦး

    အခြေခံသစ်ခွစိုက်ပျိုးနည်းများနှင့်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်နည်းများ

    2500 (ကျပ်)
  • ခေါင်မိုးနှင့် ၀ရန်တာတို့၌ သစ်ပင်ပန်းပင်စိုက်ပျိုးနည်း ဥယျာဉ်မှူးတစ်ဦး

    ခေါင်မိုးနှင့် ၀ရန်တာတို့၌ သစ်ပင်ပန်းပင်စိုက်ပျိုးနည်း

    1500 (ကျပ်)