• လူတွေ လမ်းတွေ အလုပ်အကိုင်တွေနဲ့ ပက်သက်ရာပက်သက်ကြောင်းတွေ ချစ်မင်းဝေ (chucky)

    လူတွေ လမ်းတွေ အလုပ်အကိုင်တွေနဲ့ ပက်သက်ရာပက်သက်ကြောင်းတွေ

    4000 (ကျပ်)