• အစာအိမ်နှင့်အူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါများနှင့် သွားပြဿနာအဖြေရှာ အေးကမ္ဘာဒေါက်တာချစ်

    အစာအိမ်နှင့်အူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါများနှင့် သွားပြဿနာအဖြေရှာ

    2800 (ကျပ်)
  • ဆီးနှင့်ကျောက်ကပ်ရောဂါများနှင့် အခြားဆေးဆောင်းပါးများ အေးကမ္ဘာဒေါက်တာချစ်

    ဆီးနှင့်ကျောက်ကပ်ရောဂါများနှင့် အခြားဆေးဆောင်းပါးများ

    3800 (ကျပ်)