• ကြက်မွေးမြူရေးအကြောင်းသိကောင်းစရာ အောင်ဝင်းထွဋ်

  ကြက်မွေးမြူရေးအကြောင်းသိကောင်းစရာ

  1200 (ကျပ်)
 • တနိုင်ဝက်မွေးမြူရေး အောင်ဝင်းထွဋ်

  တနိုင်ဝက်မွေးမြူရေး

  800 (ကျပ်)
 • တစ်နိုင် ငါး၊ ပုဇွန် မွေးမြူခြင်း အောင်ဝင်းထွဋ်

  တစ်နိုင် ငါး၊ ပုဇွန် မွေးမြူခြင်း

  800 (ကျပ်)
 • ကျွဲ၊ နွား မွေးမြူနည်းနှင့် ရောဂါကုသနည်း အောင်ဝင်းထွဋ်

  ကျွဲ၊ နွား မွေးမြူနည်းနှင့် ရောဂါကုသနည်း

  900 (ကျပ်)
 • ဘဲ၊ ငုံး၊ သိုး၊ ဆိတ်၊ ပျား မွေးမြူခြင်းများ အောင်ဝင်းထွဋ်

  ဘဲ၊ ငုံး၊ သိုး၊ ဆိတ်၊ ပျား မွေးမြူခြင်းများ

  900 (ကျပ်)
 • လယ်ယာသီးနှံစိုက်ပျိုးနည်း အောင်ဝင်းထွဋ်

  လယ်ယာသီးနှံစိုက်ပျိုးနည်း

  1000 (ကျပ်)
 • လွယ်လွယ်ကူကူ ဟင်းသီးဟင်းရွက်စိုက်ပျိုးနည်းများ အောင်ဝင်းထွဋ်

  လွယ်လွယ်ကူကူ ဟင်းသီးဟင်းရွက်စိုက်ပျိုးနည်းများ

  1200 (ကျပ်)
 • အခြေခံလူမှုဆက်ဆံရေးနည်းနာများ အောင်ဝင်းထွဋ်

  အခြေခံလူမှုဆက်ဆံရေးနည်းနာများ

  700 (ကျပ်)
 • ပန်းမာလာ တနိုင်စိုက်ပျိုးနည်း အောင်ဝင်းထွဋ်

  ပန်းမာလာ တနိုင်စိုက်ပျိုးနည်း

  600 (ကျပ်)
 • သီးပင်စိုက်ပျိုးဝင်ငွေတိုး အောင်ဝင်းထွဋ်

  သီးပင်စိုက်ပျိုးဝင်ငွေတိုး

  900 (ကျပ်)
 • စက်မှုသီးနှံစိုက်ပျိုးခြင်း အောင်ဝင်းထွဋ်

  စက်မှုသီးနှံစိုက်ပျိုးခြင်း

  800 (ကျပ်)
 • မြေပဲနှင့်အခြားပဲမျိုးစုံစိုက်ပျိုးနည်း အောင်ဝင်းထွဋ်

  မြေပဲနှင့်အခြားပဲမျိုးစုံစိုက်ပျိုးနည်း

  900 (ကျပ်)