• ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် ဒီမိုကရေစီ အရှင်ကေလာသ

    ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် ဒီမိုကရေစီ

    2500 (ကျပ်)
  • ကန္နီနည်း သမထ-ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကျမ်း အရှင်ကေလာသ

    ကန္နီနည်း သမထ-ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကျမ်း

    4500 (ကျပ်)