• သတိ... ပြုစားတတ်သည် ဝိုင်

    သတိ… ပြုစားတတ်သည်

    5000 (ကျပ်)