• ရင်းနှီးကျွမ်းဝင် လူတို့ဝန်းကျင်က တိရစ္ဆာန်များ လင်းတည်ဦး

    ရင်းနှီးကျွမ်းဝင် လူတို့ဝန်းကျင်က တိရစ္ဆာန်များ

    2000 (ကျပ်)