• စွယ်တော်မှာတမ်း ရှင်ပန်ထွာ

    စွယ်တော်မှာတမ်း

    2000 (ကျပ်)