• ကာနယ်ဆန်ဒါစ်၊ ကန်တပ်ကီကြက်ကြော်နှင့် KFC ရီလွင်

    ကာနယ်ဆန်ဒါစ်၊ ကန်တပ်ကီကြက်ကြော်နှင့် KFC

    3000 (ကျပ်)