• ကျွန်နိဒါန်းနှင့် ပါတော်မူပြီးစ မြန်မာနိုင်ငံ မောင်ကျောက်တိုင်

    ကျွန်နိဒါန်းနှင့် ပါတော်မူပြီးစ မြန်မာနိုင်ငံ

    9000 (ကျပ်)
  • ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ ပြည်သူ့တပ်မတော်၏ ဗိုလ်ချုပ်မှူး၊ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများနှင့် ဖွဲစည်းပုံ မောင်ကျောက်တိုင်

    ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ ပြည်သူ့တပ်မတော်၏ ဗိုလ်ချုပ်မှူး၊ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများနှင့် ဖွဲစည်းပုံ

    3500 (ကျပ်)