• သာသနာတော် သန့်ရှင်းရေး အမိန့်ပြန်တမ်းများ မာမက-သုတေသီ

    သာသနာတော် သန့်ရှင်းရေး အမိန့်ပြန်တမ်းများ

    2000 (ကျပ်)