• တစ်နှစ်အတွင်း ငြိမ်းချမ်းရေးမှသည်... ဒေါက်တာစိန်မြင့်

    တစ်နှစ်အတွင်း ငြိမ်းချမ်းရေးမှသည်…

    3500 (ကျပ်)