• နာနီယာမှ မှတ်တမ်းများ၊ ကေသရာဇ်၊ ကဝေဖြူနှင့် အဝတ်ဗီရို ဒီဇမ်မြူး

    နာနီယာမှ မှတ်တမ်းများ၊ ကေသရာဇ်၊ ကဝေဖြူနှင့် အဝတ်ဗီရို

    3000 (ကျပ်)