• ဒီမိုကရေစီကို မူကြိုကျောင်းကစချင်တယ် ဆွေဆွေ

    ဒီမိုကရေစီကို မူကြိုကျောင်းကစချင်တယ်

    4000 (ကျပ်)