• အလီဘာဘာနှင့်ဘုန်းကြီးကိုကို စူးစူး (ကောလင်း)

    အလီဘာဘာနှင့်ဘုန်းကြီးကိုကို

    3500 (ကျပ်)