• ဘဏ်နှင့်ပက်သက်သမျှ ကျော်သူရ(ဘဏ်)

    ဘဏ်နှင့်ပက်သက်သမျှ

    3000 (ကျပ်)